All Pages: Blackshear news. (Blackshear, GA.) 1878-18??, November 07, 1878