All Pages: Blackshear news. (Blackshear, GA.) 1878-18??, November 14, 1878