All Pages: Blackshear news. (Blackshear, GA.) 1878-18??, January 09, 1879