The Savannah tribune. (Savannah, Ga.) 1973-current, January 02, 2019, Image 1