All Pages: Blackshear news. (Blackshear, GA.) 1878-18??, January 02, 1879